Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN  i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.OPERATOR WITRYNY I DEFINIECJE

Operatorem Witryny www.leasingnet.pl  jest FIN360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1.  Korespondencję dotyczącą witryny należy kierować na adres konsultacje@leasingnet.com.pl,   lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego poprzez Witrynę.

 

Witryna – serwis internetowy wraz z zawartością, znajdujący się pod adresem: www.leasingnet.pl   

 

Spółka – Operator Witryny.

 

Usługi – funkcje, ułatwienia, aplikacje, e-booki, informacje lub inne usługi udostępniane w ramach Witryny.

 

Partnerzy - podmioty trzecie, niezależne od Spółki współpracujące przy tworzeniu i publikacji treści, tworzeniu Usług i produktów dostępnych poprzez Witrynę, firmy i osoby będące partnerami handlowymi i marketingowymi Spółki. 

 

Warunki – warunki i zasady korzystania z Witryny.

 

Użytkownik – każda osoba ( w tym Partnerzy ), która uzyskuje dostęp i używa Witrynę i/lub Usługi dostępne za pomocą Witryny.

 

Treści Użytkownika - to dowolne informacje, treści, pliki ze zdjęciami, filmami lub innymi obrazami, materiałami dźwiękowymi, ilustracjami, dokumentami albo danymi; informacje dotyczące osób fizycznych i innych, wiadomości, poczta elektroniczna i inne formy przekazu, pliki, teksty, opinie, linki, własne ustawienia i inne informacje dostarczone Spółce, wprowadzone lub przesłane przez Użytkownika ( w tym także przez Partnera) na pośrednictwem Witryny i/lub na adresy mailowe Spółki.

 

2.DOSTĘP DO WITRYNY I KORZYSTANIE Z WITRYNY

 

2.1 Uzyskanie dostępu do Witryny, przeglądanie, pobranie dowolnej części Witryny lub jej zawartości, przesłanie danych, plików, zdjęć, treści do Witryny lub jej operatora oraz wykorzystanie Witryny lub jej zawartości w dowolny inny sposób, zarówno przez zarejestrowanego Użytkownika, jak i niezarejestrowanego gościa, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki w ich dosłownym brzmieniu oraz na postanowienia wszystkich stosownych przepisów prawa polskiego. Brak akceptacji dowolnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach uniemożliwia korzystanie z Witryny.

 

2.2 Poprzez korzystanie z Witryny Użytkownik oświadcza, że ma ukończone osiemnaście (18) lat. Osoby poniżej osiemnastego roku życia upoważnione są do korzystania z Witryny tylko pod warunkiem zaakceptowania niniejszych Warunków  w ich imieniu przez rodzica lub opiekuna.

 

2.3  Spółka udziela Użytkownikowi Witryny osobistej, możliwej do odwołania, ograniczonej, niewyłącznej oraz niezbywalnej licencji na korzystanie ze Strony wyłącznie dla twoich osobistych celów, co nie obejmuje czynności związanych z jakąkolwiek działalnością handlową, biznesową lub zawodową, pod warunkiem stosowania się do niniejszych Warunków. Niezależnie od powyższego, zabronione jest modyfikowanie, tłumaczenie, dzielenie, tworzenie dzieł pochodnych, kopiowanie, dystrybucja, rozmontowywanie, transmitowanie, przekazywanie, publikowanie, usuwanie lub zmienianie wszelkich powiadomień o własności i etykiet, udzielanie licencji i podlicencji, a także przenoszenie własności, sprzedaż, odwzorowywanie, dostosowywanie, eksploatowanie, wynajmowanie, dzierżawienie, opatrywanie prywatną etykietą, ustanawianie zabezpieczenia lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie Witryny w sposób, na który w niniejszym dokumencie nie została wyrażona zgoda.

 

2.4 Wykorzystywanie zawartości Witryny w dowolny inny sposób i/lub w celach komercyjnych, w tym powielanie, przerabianie, rozprowadzanie, transmitowanie, pobieranie zawartości Witryny (w celach innych niż buforowanie stron), reedycja lub odtwarzanie kodu źródłowego – bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Spółki – jest zabronione (w takim zakresie, w jakim zezwala na to obowiązujące prawo).

 

2.5 Użytkownikowi nie wolno korzystać niniejszej witryny w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie Witryny lub Usług, przerwę w ich pracy lub zakłócenia w pracy.

 

 

3. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH W WITRYNIE

 

3.1 Spółka nie przenosi na Użytkownika własności elementów zawartości Witryny pobranych lub wykorzystanych przez Użytkownika. Zawartość witryny oraz dowolny jej fragment stanowi własność Spółki i/lub jej dostawców treści i technologii oraz jest chroniona prawami autorskimi i innymi prawami. Użytkownik zobowiązuje się do honorowania i przestrzegania wszystkich not copyright, informacji o znakach towarowych i innych informacji o własności, jak również do uznania, przestrzegania i pozostawienia przez Użytkownika w zawartości Witryny wszystkich praw własności intelektualnej i innych praw Spółki  i / lub ich dostawców treści i technologii do zawartości Witryny.

 

3.2 Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych elementów zawartości Witryny (ani żadnych treści lub Usług udostępnianych za pośrednictwem Witryny ) w sposób, który naruszałby dowolny znak handlowy, prawa autorskie lub inne prawa własności.

 

3.3 Przesłanie lub udostępnienie Treści Użytkownika do Witryny lub Spółce oznacza automatycznie, że Użytkownik przyznaje Spółce nieodpłatne, nieodwołalne i niewyłączne prawo i licencję do wykorzystywania Treści Użytkownika (również w celach komercyjnych), kopiowania, sublicencjonowania, reprodukowania, przerabiania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, publicznego odtwarzania, prezentowania i rozprowadzania Treści Użytkownika (w tym wszystkich zawartych w nich pomysłów, koncepcji, know-how lub technik), do tworzenia z nich prac pochodnych i do zamieszczania Treści Użytkownika (albo ich dowolnej części) w dowolnej formie, na dowolnym nośniku lub przy użyciu dowolnej technologii znanej obecnie lub opracowanej później w dowolnym miejscu na świecie. Użytkownik gwarantuje ponadto, że ma prawo do udzielenia takiej licencji. Wszystkie Treści Użytkownika będą uważane za nieobjęte klauzulą poufności i niepodlegające żadnym ograniczeniom wykorzystania. Żadne Treści Użytkownika nie będą przedmiotem jakiegokolwiek zobowiązania Spółki do zachowania poufności.

 

3.4 Spółka nie zezwala na przesyłanie Treści Użytkownika, które zawierają treści, informacje, muzykę, oprogramowanie, obrazy (nieruchome i ruchome), literaturę czy prace artystyczne lub wszelkie inne materiały chronione prawami własności intelektualnej (które mogą naruszać czyjeś prawa własności intelektualnej), chyba że Użytkownik jest ich właścicielem lub sprawuje nad nimi wyłączną kontrolę lub uzyskał wszelkie niezbędne zezwolenia (o czym zapewnia w przypadku przesyłania takich treści).

 

  • Spółka nie zezwala na przesyłanie materiałów sfałszowanych lub kłamliwych.

 

  • Za przesłanie Treści Użytkownika nie spełniające Warunków Witryny odpowiada samodzielnie Użytkownik Witryny.

 

3.7 Spółka wyłącza wszelką odpowiedzialność związaną z Treściami Użytkownika, w tym odpowiedzialność za błędy, wirusy, zniesławienie, pomówienia, nieprzyzwoitości czy nierzetelności zawarte w Treściach Użytkownika bez względu na to, czy wynika ona z praw autorskich, z pomówienia, prywatności czy z innych powodów. Spółka wyłącza także odpowiedzialność za wszelkie niedozwolone Treści Użytkownika i inne Treści Użytkownika.

 

3.8 Spółka wyłącza wszelką odpowiedzialność za niedozwolone wykorzystanie (przez innych Użytkowników) Treści Użytkownika i wyłącza wszelką odpowiedzialność (nie podlegającą ograniczeniu) za wykorzystanie Treści Użytkownika, które stanowi naruszenie praw autorskich, znaków handlowych czy innych praw własności intelektualnej któregokolwiek z innych Użytkowników lub osób.

 

3.9 Za wszelkie szkody (w tym związane z zawartością Witryny) wynikające z wykorzystania Witryny lub przekazania wszelkich Treści Użytkownika (wraz ze sporami i zdarzeniami, o których mowa we wcześniejszych rozdziałach) i ze związanych z powyższym transakcji czy zdarzeń odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik.

 

3.10 Ograniczenia i wyłączenie odpowiedzialności w niniejszych Warunkach ma zastosowanie bez względu na to, czy odpowiedzialność wynika z tytułu zobowiązań lub z tytułu czynu niedozwolonego (łącznie z zaniedbaniem czy zniesławieniem), z tytułu odpowiedzialności całkowitej, z tytułu naruszenia gwarancji czy jakiekolwiek innej podstawy prawnej roszczenia.

 

4. BRAK GWARANCJI NA USŁUGI WITRYNY I ZAWARTOŚĆ WITRYNY

                                              

4.1 Cała zawartość Witryny i Usługi są dostarczane w takiej postaci, w jakiej się znajdują i w jakiej są dostępne. Spółka wyraźnie wyklucza, w granicach prawnie dopuszczalnych, wszelkie obietnice i gwarancje dotyczące zawartości Witryny i Usług, zarówno jawne, jak i dorozumiane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do konkretnego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej osoby trzeciej.

 

4.2 Pomimo podejmowania przez Spółkę prób zweryfikowania dokładności, wiarygodności i aktualności całej zawartości Witryny, w tym danych i opisów Usług, produktów, informacji,  itp. uzyskanych od stron trzecich, Partnerów oraz Użytkowników,  Spółka nie daje gwarancji co do dokładności wszelkich zapisów w niniejszej Witrynie. Wszelkie materiały, produkty, usługi, pomoce lub informacje znajdujące się lub wzmiankowane w Witrynie mogą być nieaktualne. Spółka w żaden sposób nie zobowiązuje się do aktualizacji zawartości Witryny.

 

4.3 Informacje w zawartości Witryny (i Treściach Użytkownika) nie mają charakteru oferty ani porady prawnej, specjalistycznej, finansowej lub medycznej i nie należy domniemywać ich bezbłędności.

 

4.4 Odpowiedzialność za decyzje podejmowane na podstawie zawartości Witryny (w tym także w Treściach Użytkownika) spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

4.5 Odwiedzanie przez Użytkownika wszelkich witryn zewnętrznych za pośrednictwem łączy w niniejszej Witrynie odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.  Spółka nie składa żadnych deklaracji ani nie udziela żadnych gwarancji dotyczących informacji wszelkiego rodzaju, które Użytkownik otrzyma lub o które Użytkownik może zostać poproszony przez osobę trzecią w związku ze skorzystaniem z łącza do innej witryny. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń pod adresem Spółki dotyczących takich spraw.

4.6 Jeżeli Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny (lub powiązanych z nią witryn) zawierać transakcje z osobami i podmiotami trzecimi (w tym innymi Użytkownikami, usługodawcami albo sprzedawcami produktów, Partnerami handlowymi lub marketingowymi Spółki ) innymi niż Spółka, to stronami takich transakcji są wyłącznie dany Użytkownik i odpowiednia osoba lub podmiot trzeci. Powyższe dotyczy również wszelkich praw i zobowiązań wynikających z transakcji z osobami i podmiotami trzecimi.

4.7 Niniejszym Użytkownik  uznaje i zgadza się na to, aby Spółka zachowała prawo, według swojego własnego i pełnego uznania, do czasowego lub stałego  zawieszenia działania lub usunięcia Witryny  lub jej dowolnej części  i/lub zablokowania dostępu do Witryny lub jej dowolnej części.

 

5. PRYWATNOŚĆ I PLIKI COOKIES

 

5.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Operator Witryny tj.: FIN360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1

 

5.2. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych podanie danych osobowych jest dobrowolne. Spółka zapewnia Użytkownikom dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania  swoich danych osobowych Użytkownik uzyska  kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem  e-mail:  konsultacje@leasingnet.com.pl

 

5.3 Dane osobowe zbierane są w celach określonych w poszczególnych formularzach znajdujących się w Witrynie oraz w celu rejestracji w Witrynie i/lub  otrzymania dostępu do treści i Usług dostępnych zarejestrowanym użytkownikom i/lub w celu publikacji Treści Użytkownika.

5.4 Spółka informuje, że podczas korzystania z Witryny dane dotyczące Użytkowników mogą być zbierane również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Witryny, przez pliki Cookies oraz przez systemy Partnerów. Zapisane w ten sposób informacje mogą być wykorzystywane do:

  • tworzenia statystyk które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości
  • utrzymania sesji Użytkownika Witryny, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, jeśli jest to wymagane
  • dostarczania Użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” - przechowywane do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz „stałe” - przechowywane w przeglądarce internetowej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5.5 Spółka informuje, że w przeglądarce internetowej można wyłączyć całkowicie obsługę Cookies lub zmienić szczegółowe ustawienia dotyczące plików Cookies. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest poprzez strony pomocy przeglądarek internetowych

5.6 Spółka oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w punkcie 6.3 i 6.4 podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Witryną,  jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami.

5.7 Spółka oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w punkcie 6.3 i 6.4  podmiotom i Parterom świadczącym na rzecz Spółki lub bezpośrednio Użytkownika Usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Witryny z Usług dostępnych poprzez Witrynę, oraz w celach wymienionych w poszczególnych formularzach rejestracji i koszyka wyceny Usług dla Użytkownika.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl